Algemene leveringsvoorwaarden van ChemTechniek Nederland. 

 

Artikel 1: De toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder overeenkomst tussen CTN en een  koper,  waarop CTN  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Offertes, opdrachten.

De door CTN gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3: levering en risico.

 • Als plaats van levering geldt het bedrijf van CTN
 • Het transport is voor rekening en risico van de koper. Voor orders boven € 150,- franco aan huis
 • Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van de koper en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de zaken voor hem en/of voor derden mocht ontstaan
 • Zaken, waarvan levering plaatsvindt nadat CTN in gebreke is gesteld, kunnen door de koper worden geweigerd, danwel binnen 5 werkdagen na ontvangst op kosten van CTN worden geretourneerd, bij gebreke waarvan koper geacht wordt zaken alsnog te hebben aanvaard
 • CTN heeft het recht – zonder opgaaf van redenen -  een order te weigeren en is niet aansprakelijk voor indirecte, dan wel directe schade die hieruit ontstaat. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
   

Artikel 4: Deelleveringen

Het is CTN toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is CTN bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5: afnameplicht.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 6: Technische eisen enz.

Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door CTN een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of vertrekt, bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij nadrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 8: wijzingen in de te leveren zaken.

CTN is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, voor zover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd worden.

Indien CTN van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 9: beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van CTN op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan CTN omstandigheden ter kennis komen die CTN goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien CTN de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is CTN bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van CTN schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CTN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zicht pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CTN bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10: Garantie

Indien de zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. CTN kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging, indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

CTN kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan CTN wordt toegezonden. Bij reparatie ter plaatse kan CTN uurloon en reiskosten in rekening brengen.

Garantie strekt zich niet uit over gebreken, die zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling of onvoldoende of onjuist onderhoud. Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend indien de koper volledig aan zijn verplichtingen jegens CTN heeft voldaan.

Voor goederen waarop fabrieks- , importeurs- of groothandelsgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van de betreffende fabriek, importeur of groothandel.

 

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

De door CTN geleverde zaken blijven het eigendom van CTN totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met CTN gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
De tegenprestatie(s); met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door CTN verrichte of te verrichten diensten;
Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van (een) overeenkomst(en).
Door CTN afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CTN gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.

De koper verplicht zich op het eerste verzoek van CTN:

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;       
Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan CTN op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door CTN geleverde zaken te verpanden aan CTN op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van CTN;
Op ander manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CTN ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de
Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf

Artikel 12 Gebreken, klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig als daarna mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • Of de juiste zaken zijn geleverd
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden, voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze na 14 dagen na levering schriftelijk aan CTN te melden
 • Niet zichtbare gebreken dient de koper  binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan CTN

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afnamen van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slecht na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CTN worden geretourneerd.

 

Artikel 13 Prijsverhoging

Indien CTN met de verkoper een bepaalde prijs overeenkomt, is CTN niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Is de prijsverhoging meer dan 15% dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14; Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van:

De Rabobank 1178.09.276 ten name van ChemTechniek Nederland te Veenendaal.
Indien de betaling niet binnen het vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer een rente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maandwordt berekend verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance  van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper direct opeisbaar zijn.

- Is de koper in gebreke  of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van het ter incasso gegeven bedrag, echter minimaal het door het deurwaarderskantoor gehanteerde basisbedrag.

 

Artikel 15: aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals in artikel 10 van de voorwaarden.

CTN is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen die de koper/gebruiker heeft onderkend of had kunnen onderkennen of voor handelingen door of vanwege de koper in verband met de desbetreffende opdracht zonder toestemming van CTN verricht,  of voor eigen tekortkomingen die zijn veroorzaakt door tekortkomingen van de koper

CTN  is  aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CTN

CTN zal verder nimmer aansprakelijk zijn  dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke aansprakelijkheid is voortgevloeid

Overigens is de aansprakelijkheid van CTN beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

 

Artikel 16 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan; door omstandigheden  die de nakoming van de verbintenis        verhinderen en die niet aan CTN zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze  omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen;   stakingen in andere bedrijven dan die van cliënt, wilde stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie.

Benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan CTN afhankelijk is en andere vervoersproblemen. CTN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CTN haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CTN opgeschort.

Indien door overmacht door  nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien CTN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze te voldoen als het een afzonderlijk contract betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17; geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en CTN, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank binnen het vestigingsgebied van CTN. CTN blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden, voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag  bevoegde rechter.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CTN en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

CTN is bevoegd om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. CTN zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtrede is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u gegevens achterlaten via het contactformulier en de chatomgeving of een terugbelverzoek indienen.

De gegevens die we van u kunnen verwerken zijn:
 • naam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • surfgedrag.
We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze producten;
 • het op verzoek opnemen van telefonisch contact;
 • het toesturen van een nieuwsbrief met informatie over onze producten;
 • het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van websitebezoek.

Daarnaast verwerken wij andere persoonsgegevens die u ons eventueel toestuurt in een e-mail, contactformulier of chatbericht. Wanneer u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail/chatbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. Overige gegevens worden bewaard totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

We verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Als u uw contactgegevens aan ons heeft doorgegeven, dan kunnen we contact met u opnemen over onze diensten. Hierbij kunnen we gebruik maken van informatie over websitegebruik. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behoudens de derden die nodig zijn om de website en bijbehorende functionaliteiten aan te bieden.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u onder andere het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, overdracht en bezwaar.Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Postadres
Postbus 212 
3900 AE Veenendaal 
Nederland 

Bezoekadres
Inductorstraat 8 
3903 KB Veenendaal 
Nederland 
+31 (0) 318 - 821 521

Media en nieuws

CTN Flexi Bond en Flexi Tack zijn de nieuwe alleskunners voor de bouw.
Geschikt voor het lijmen van beton, hout, staal en spiegels. Of voor het monteren van plinten,schroten, vensterbanken, drempels en isolatieplaten.
Lees meer
U maakt heel eenvoudig zelf een eigen account aan of laat door ons een account klaarzetten. Maar wat is nou eigenlijk de meerwaarde en waarom heb ik er een nodig?
Lees meer
Machinestilstand door defect werktuig kost tijd en geld en moet voorkomen worden. Dit geldt zeker voor de agrarische sector omdat het machinepark betrouwbaar moet zijn, zelfs in zware omstandigheden.
Lees meer